[ zpět ]
Pavla Forest
Pavla Forest
zp?v
Narozena ve znamení ryb. Zpívá od svých 4 let sólov? i ve sborech lidových i symfonických, p?sobila té? jako houslistka ve folklórním souboru i v symfonickém orchestru. Od 17 let zpívá v r?zných rockových uskupeních. Jako studiová zp?va?ka zpívala na stovkách desek, spolupracovala s experimentálním studiem ?eského rozhlasu, s orchestrem ?S televize, jako sólistka i vokalistka 8 let spolupracovala s Karlem Gottem. Vystudovala fakultu architektury ?VUT obor kulturní stavby, akustika, interiéry a scénografie a svou druhou profesí p?sobí jako architektka. Absolvovala Konzervato? Jaroslava Je?ka a Státní konzervato? v Praze obor zp?v a od té doby se aktivn? v?nuje i pedagogické ?innosti. Je zakladatelkou p?veckého odd?lení rockové ?koly Come to Jam v Praze, vychovala spoustu p?veckých osobností a publikovala své ?lánky v odborných ?asopisech. Absolvovala mnoho koncertních vystoupení po celém sv?t? a ji? 15 let je hlavní protagonistkou kultovní rockové skupiny KING SIZE International rock band, na její? tvorb? se podílí i autorsky.

PAVLA "FOREST" Forstová roz.Vá?ová Ing.arch. Zp?va?ka, skladatelka, texta?ka, architektka a publicistka

Narozena 28.2. ve Strakonicích

1966-1970 sólistka d?tského p?veckého sboru v Klatovech

1968-1977 4.ZD© Klatovy, sólistka p?v. sboru

1970-1982 studium oboru housle na L©U v Klatovech

1975-1982 houslistka a zp?va?ka folklórního souboru "©umava" v Klatovech

1977-1981 studium Gymnázia v Klatovech, p?írodov?dná v?tev, zakon?eno
maturitní zkou?kou z ?e?tiny, ru?tiny, matematiky a fyziky

1978-1982 houslistka symfonického orchestru J.Kli?ky v Klatovech
?lenka p?veckého sboru J.Kli?ky v Klatovech

1980-1986 sólistka n?kolika rockových skupin a tane?ních orchestr?

1981-1986 ?ádné studium na Fakult? architektury ?VUT v Praze, atelier scénografie, kulturní stavby a akustika prof.Pardyla, které v r.1986 zakon?ila státní záv?re?nou zkou?kou

1982-1986 studium na Konzervato?i Jaroslava Je?ka v Praze obor zp?v, které zakon?ila absolventským koncertem

1986-1987 Keramoprojekt Praha - projektant-architekt

1987-1989 svobodný um?lec - zp?va?ka, skladatelka, texta?ka
výtvarnice,scénografka, architektka

sólistka orchestru ?s.televize, sk.Hippodrom J.Parmy, spolupráce s ?s.rozhlasem - experimentálním studiem

1987 doposud sólistka skupiny King Size, té? skladatelka a texta?ka
p?vecká a skladatelská studiová praxe

1987-1993 studium na Pra?ské konzervato?i, obor populární zp?v, zakon?eno
absolventským koncertem

1988-1999 spolupráce se sborem Lídy Nopové Voice mix, studiová praxe

1989 doposud OSV? - zp?va?ka, skladatelka, texta?ka, pedagog v oblasti um?ní,
kostýmní výtvarnice, scénografka, architektka

1989-1998 sólistka a vokalistka Orchestru Karla Gotta

1993 doposud OSV? - pedagog v oblasti um?ní - zp?v, dramaturgická, produk?ní a hudební spolupráce s agenturou a vydavatelstvím P?íkrý les

1992-2004 publika?ní a dopisovatelská ?inost pro Muzikus - odb.hud.?as.

1994-1997 zalo?ila p?vecké odd?lení rockové ?koly Come to Jam v Praze ve Stod?lkách - hlasový pedagog - ved.odd?lení

2004 doposud Muzicstore - odb.hud.?asopis - dopisovatelská a publika?ní ?in.


Praxe za posledních 5 let:

1993 doposud - soukromá p?vecká a interpreta?ní pedagogická praxe (OSV?)

1999 sólová koncertní vystoupení se skupinou King Size ( ?R, N?mecko ), ú?inkování v TV, rozhlase...

...té? kostýmní a scénická tvorba
...sólová zp?va?ka, skladatelka a texta?ka skupiny King Size, autor výtvarné podoby obal? ( album Romeo a Julie, vyd.P?íkrý les )
...videoklip skupiny King Size "Údolí smutnejch du?í" - zp?va?ka, skladatelka a
texta?ka, scénáristka a také kostýmy, scéna, architektura a produkce
...odborná hudební spolupráce a výtvarná podoba alba mezzosopranistky Olgy
©t?pánové - P.I.?ajkovskij "Romansy" kostýmy, scéna, produkce videoklipu
...Pedagogická spolupráce s Olgou ©t?pánovou
...Um?lecká a produk?ní spolupráce Pra?skou komorní filharmonií, O.©t?pánovou a D.Peckovou - koncert v Rudolfinu
...architektonická ?innost - rodinný d?m - interier, exteriér (inspirace id.architekturou, publikace ve spec.?asopisech - nap?. "Bydlení" televizním pop.magazínu "Receptá?" apod...

2000 hudební a produk?ní spolupráce, výtvarná podoba alba japonského flétnisty Yoshimi Oshimy, varhanisty Jaroslava T?my a violoncellisty Petra Hejného - J.S.Bach, C.Ph.E.Bach: Sonatas
...kostýmy, scéna, produkce slavnostního koncertu na zámku ve Zbraslavi
...autorská a interpreta?ní tvorba a koncertní ?innost pro skupinu King Size
...spolupráce na výtvarné a hudební podob? alba ukrajinsko-?idovské zp?va?ky Katryny: Yadid Nefesh
...koncertní scény, kostýmní tvorba, interiér rodinného domu v lidovém stylu, projekty rod.dom?

2001 spolupráce na hudební a výtvarné podob? alba berlínské sopranistky Ireny Troupové - Su la cetra amoroza
...výtvarná podoba alba klavíristy Norberta Hellera - W.A.Mozart: Sonatas
...produkce slavnostního koncertu v B?evnovském klá?te?e
...tvorba exteriérových sgrafit v B?e?anech
...tvorba pro skupinu King Size, koncertní, televizní, rozhlasová vystoupení
...rozhovory pro tisk

2002 Hudební, produk?ní a výtvarná spolupráce na podob? alba berlínské
sopranistky Ireny Troupové - Die Grazien
...hudební, produk?ní a výtvarná spolupráce na podob? alba klavíristy Norberta Hellera - W.A.Mozart: Sonatas vol.2
...produkce slavnostního koncertu v B?evnovském klá?te?e
...tvorba exteriérových sgrafit v Praze-Satalicích
...tvorba pro skupinu King Size, koncertní, televizní, rozhlasová vystoupení,rozhovory pro tisk

2003-5 tvorba pro skupinu King Size: sólová zp?va?ka, skladatelka a texta?ka skupiny King Size, autor výtvarné podoby obal? a plakát? ( album King Size 04, vyd.P?íkrý les )
...videoklip skupiny King Size "Poslední Mohykán z m?sta"
...skladatelka a texta?ka,scénáristka, spolure?isérka, kostýmy, scéna, architektura, produkce
...videoklip skupiny King Size "Malá V?ra" - skladatelka a texta?ka
...kostýmy, scéna, architektura, produkce
...rodinný d?m v B?e?anech - exteriér a interiér
...architektonická studie rekonstrukce komplexu "Bajkal"v Kladn?
...rodinný d?m v Praze 4-©eberov
...rekonstrukce secesních interiér? byt? v Praze 5-Zborovská ul., Praha 2 - Jind?i?ská ul.
...?ada p?ísp?vk?, rozhovor? a obraz.p?ísp?vk?, kritik v: ?T - Noc s And?lem, Poprask, Medúza., TV stanici"O", TV Prima - "Receptá?"..., specializované ?asopisy:Muzicstore, Muzikus, Rock-pop, Rockshock,Report...

2004-doposud autorská hudební, texta?ská a architektonická spolupráce s Milanem
Steigerwaldem, Irenou a Petrem ®antovskými na vzniku rockové opery "Antigona"


Anotace nejvýznamn?j?ích publikací, projekt?, d?l a realizovaných projekt? za dobu tv?r?í ?innosti, obdr?ená ocen?ní:
(p?íloha)

1982 cena za osobitý p?vecký výkon Mladá píse? Jihlava

1986-2005 kostýmní, scénická, skladatelská a interpreta?ní tvorba pro koncerty a turné rock.skup. King Size po ?R, Francii (nap?.Bretagne),Londýn?, N?mecku a USA( New York),
Kostýmní a scénická tvorba pro videoclipy a krátké tv. dokumenty o skup. King Size hudební a výtvarná tvorba pro CD vydavatelství P?íkrý les

1986-90 sólistka orchestru ?T, kostýmní tvorba

1989 st?íbrná d??ínská kotva za sólový p?vecký výkon

1990 st?íbrná d??ínská kotva za sólový p?vecký výkon a skladbu nazpívala hlavní roli v muzikálu Jind?icha Brabce "Zvonokosy" ( nato?eno pro ?eskoslovenskou televizi )

1989-90 scénická a kostýmní tvorba D??ínská kotva ( 2x st?íbrná d??.kotva )

1989-98 sólistka a vokalistka orch. Karla Gotta, kostýmní a ?ást. i scénická tvorba pro sólisty a sbor Karla Gotta - koncertní a TV vystoupení ?R,v N?mecku ( Berlín:Filharmonie, Mnichov:Olympijský stadion), Rakousku ( nap?.Víde?:Opera ), Belgii, Lucembursku, ©výcarsku, USA (New York, Atlantic City: Concert Hall) spolupráce s významnými produkcemi n?meckými a americkými ( Michael Jackson production, K.Kaminski production)

1991 cena Pablo Cassalse za autorství a interpretaci skladby "Requiem" spole?n? s Milanem Steigerwaldem

1994-1997 Zakladatelka p?veckého a interpreta?ního odd?lení v rockové ?kole Come to Jam v Praze-Stod?lkách

1995 koncertní spolupráce s amer. skupinou Disorderly Conduct

1997-99 cyklus lekcí o p?vecké technice, interpretaci a jevi?tním projevu pro ?asopis Muzikus

2001-05 projekt a realizace rekonstrukce rodinného domu v B?e?anech v moderním vesnickém stylu, interiér - nást?nné malby, sgrafita, um?lecká ?ezba, nábytek..., exteriér-sgrafita,
rákosová do?ková st?echa rekonstrukce secesních interiér? v Praze pedagogická ?innost pro praktickou výuku SUP© v Praze obor? malba a konstrukce nábytku

2002 slune?ní hodiny - sgrafita, exteriér rodinného domu v Praze Satalicích

2003-2004 sólová p?vecká, autorská skladatelská a texta?ská ?innost, výtvarná
podoba obalu, produkce - CD King Size 04

2005 doposud videoklipy skupiny King Size - "Poslední Mohykán z m?sta", "Malá V?ra" hudba, texty, scéna, kostýmy, spolupráce s Václavem Marhoulem, Martinem Pátkem, Janem Moravcem atd..
...produkce, zp?v sólový i sborový

2005 doposud - cyklus pedagogických lekcí o p?vecké technice, interpretaci a
jevi?tním projevu pro ?asopis Muzicstore

V pr?b?hu let byla n?kolikrát nominována nebo obdr?ela ocen?ní ?tená?? a redaktor? rockových ?asopis? jako Report, Big Bang apod... - "objev roku", "zp?va?ka roku"...
[ zpět ]